کدام بیت ، سروده ی حافظ شیرازی است و شهریار آن را در شعر «همای رحمت» به کار برده است ؟ ( سراسری فنی – )

گزینه یک

به امید آن که شاید برسد به خاک پایت
چه پیام ها سپردم ، همه سوز دل صبا را

گزینه دو

چه زنم چو نای هر دم ، ز نوای شوق او دم که لسان غیب خوش تر بنوازد این نوا را

گزینه سه

همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی
به پیام آشنایی بنوازد آشنا را

گزینه چهار

ز نوای مرغ یا حق بشنو که در دل شب غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهریارا

گزینه 3

این فن شعر آرایه تضمین نام دارد.

به بالای صفحه بردن