کدام بیت از حافظ شیرازی نیست؟

گزینه یک

صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بینی
ز روی لطف بگویش که جا نگه دارد

گزینه دو

حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
آری به اتفاق جهان می‌توان گرفت

گزینه سه

ارباب حاجتیم و زبان سوال نیست
در حضرت کریم تمنا چه حاجت است؟

گزینه چهار

ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن تاثیر اختران شما نیز بگذرد

گزینه 4

حافظ شاعر قرن هشتم است و در سبک عراقی شعر می سراید در حالی که بیت گزینۀ 4 مربوط به ادبیات پایداری است و در دایرۀ سبک عراقی جای نمی‌گیرد.

به بالای صفحه بردن