کدام بیت از سعدی نیست؟

گزینه یک

صورت زیبای ظاهر هیچ نیست
ای برادر سیرت زیبا بیار

گزینه دو

گه نعره زدی بلبل، گه جامه دریدی گل
با یاد تو افتادم از یاد برفت آن‌ها

گزینه سه

صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بینی
ز روی لطف بگویش که جا نگه‌دارد

گزینه چهار

دوران روزگار به ما بگذرد بسی گاهی شود بهار و دگر گه خزان شود

گزینه 3

بیت گزینۀ «»«3» از غزل «مهر و وفا» انتخاب شده که سرایندۀ آن حافظ است. باقی ابیات از سعدی است.

به بالای صفحه بردن