کدام بیت از نظر تعداد مسند با بقیه تفاوت دارد؟

گزینه یک

این افسانۀ هستی خدایا چیست
پس چرا آگاهی از این قصه ما را نیست

گزینه دو

بنال بلبل اگر با منت سر یاری است
که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاری است

گزینه سه

این چه استغناست یا رب این چه قادر حکمت است
کاین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست

گزینه چهار

در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست

گزینه 1

این بیت یک فعل اسنادی دارد: افسانۀ هستی چه است؟ فعل نیست در مصراع دوم اسنادی نیست. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «»«2»: دو فعل اسنادی: است و هستیم هر دو در مصراع دوم، نکته: است در مصراع اول اسنادی نیست. گزینۀ «»«3»: دو فعل اسنادی: است در مصراع اول، نکته: افعال مصراع دوم اسنادی نیستند. گزینۀ «»«4»: دو فعل اسنادی است.

به بالای صفحه بردن