کدام بیت بانظر شاعر درعبارت زیر مطابقت دارد؟ «حافظا، می‌خواهم هیچ کلامی را دوبار در قافیه نیاورم مگر آن که با ظاهری یکسان، معنایی جداگانه داشته باشد.»

گزینه یک

بهرام که گور می‌گرفتی همه عمر دیدی که چگونه گور بهرام گرفت

گزینه دو

عشق شوری در درون ما نهاد جان ما در بوتۀ سودا نهاد

گزینه سه

آتش است این بانگ نای و نیست باد هرکه این آتش ندارد نیست باد

گزینه چهار

منگر که شه و میری بنگر که همی میری در زیر یکی توده رو «کم‌تر کوا» برخوان

گزینه 3

مفهوم عبارت «سؤال»: آوردن جناس تام در قافیه بیت، یعنی در آخر دو مصراع است. در گزینۀ 3 واژۀ «نیست باد» قافیه است. نیست باد اوّل: هوا نیست نیست باد دوم: نابود باد

به بالای صفحه بردن