کدام بیت با ابیات دیگر تناسب معنایی ندارد؟

گزینه یک

به کام دشمن و بیگانه رفت چندین روز
ز دوستان نشنیدم که آشنایی رفت

گزینه دو

در میان جاهل و کامل بود فرقی سلیم
مدعی گر با تو بد باشد تو با او خوب باش

گزینه سه

ز شیخ شهر جان بردم به تزویر مسلمانی
مدارا گر به این کافر نمی‌کردم چه می‌کردم

گزینه چهار

با تو گویم که چیست غایت حلم هر که زهرت دهد شکر بخشش

گزینه 1

ابیات گزینه‌های 2 و 3 و 4 به مدارا با دشمن توصیه دارد. ولی بیت (1) به دشمن شاد شدن و و بی‌محلی دوستان اشاره دارد. گزینۀ (2): با کسی که با ما بد است خوب باشیم. گزینۀ (3): با کافر مدارا کنیم. گزینۀ (4): با کسی که زهر به ما داده بخشش کنیم.

به بالای صفحه بردن