کدام بیت با «ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ‌طبع / این گرگی شبان شما نیز بگذرد» قرابت معنایی دارد؟

گزینه یک

در کهن‌سالی ندارد ظلم دست از کار خویش رعشه، تیغ از پنجۀ قصاب نتواند گرفت

گزینه دو

اگر سگ گله با گرگ عقد محبت بست برانش از گله و پوست برکن از تن زود

گزینه سه

پیل فنا که شاه بقا مات حکم اوست هم بر پیادگان شما نیز بگذرد

گزینه چهار

جزای نیک و بد خلق با خدای انداز که دست ظلم نماند چنین که هست دراز

گزینه 4

مفهوم بیت صورت سؤال این است که ظلم و ستم از سمت هر کسی یا هر چیزی تحمیل شود، بالاخره روزی به اتمام می‌رسد و ظالمان نابود می‌گردند، این مفهوم در بیت‌ 4 : خداوند حقِ مظلومان را اگرچه توسط ظالمانِ زورگو غصب شده است، خواهد گرفت) دیده می‌شود. شرح گزینه‌های دیگر: 1- ظالم حتی در روزگار پیری و ضعف هم دست از ستمکاری نمی‌کشد. 2- انسان‌های خائن را هرچه زودتر از نزدیکانت دور کن. 3- مرگ بر همۀ موجودات واقع می‌شود.

به بالای صفحه بردن