کدام بیت با بقیه تفاوت دارد؟

گزینه یک

حذر کن زانچه دشمن گوید آن کن
که بر زانو زنی دست تغابن

گزینه دو

بر نشوی تو به جهان برین
تات همی دیو بود همنشین

گزینه سه

دیو با مردم نیامیزد مترس
بل بترس از مردمان دیوسار

گزینه چهار

نخست موعظه پیر صحبت این حرف است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید

گزینه 1

تمامی ابیات به عدم همنشینی با یار بد اشاره دارند، اما تفاوت گزینۀ «»«1» با بقیۀ ابیات در این است که این بیت به دوری از نصایح دشمن (یا رفیق نادانی که مانند دشمن است) اشاره دارد.

به بالای صفحه بردن