کدام بیت با بیتِ زیر، قرابت مفهومی دارد؟ «چنان به جاذبه، شوقِ خلیفه می‌بُردم که تر نمی‌شودَم پای از شط بغداد»

گزینه یک

بساط سبزه لگد‌کوب شد به پای نشاط
ز بس که عارف و عامی به رقص برجستند

گزینه دو

جمال کعبه چنان می‌کشاندم به نشاط که خارهای مغیلان حریر می‌آید

گزینه سه

در این زمانه چنان پست شد ترانۀ عشق
که در بهار نخیزد ز بلبلان فریاد

گزینه چهار

کم نشاطی نیست آزادی از این وحشت‌سرا زیر شمشیر شهادت رقص بسمل کرده‌ایم

گزینه 2

مفهوم این است که در راه عشق موانعی است که در نظر عاشق به چشم نمی‌آید.

به بالای صفحه بردن