کدام بیت با بیت: «دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی» قرابت معنایی دارد؟

گزینه یک

چو خورشید جمالت جلوه‌گر شد چو ذره هر دو عالم مختصر شد

گزینه دو

هزار ذره اگر کم شود ز روی هوا به ذره‌ای نرسد آفتاب را نقصان

گزینه سه

این شرح بی‌نهایت کز زلف یار گفتند حرفی است از هزاران کاندر عبارت آمد

گزینه چهار

از دام زلف و دانه خال تو در جهان یک مرغ دل نماند نگشته شکار حسن

گزینه 3

در نظر وفا تجلی ذات الهی در تمام پدیده‌های جهان هستی جلوه گر است که این مفهوم در بیت سؤال و گزینه‌ی 3 مشترک است.

به بالای صفحه بردن