کدام بیت با بیت زیر، قرابتِ مفهومی دارد؟ «آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد»

گزینه یک

بی اجل یاد کسی خلق به نیکی نکنند
مرگ، این طایفه را بر سر انصاف آرد

گزینه دو

ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما
بر قصر ستمکاران گویی چه رسد خذلان

گزینه سه

هیچ شک نیست به تیر اجل ای یار عزیز
که من از پای درآیم چو تو اندازی به

گزینه چهار

چو خواهی عاقبت شد رزق موران به دولت گر سلیمانی چه حاصل؟

گزینه 4

بیت آمده در صورت سؤال به مفهوم مرگ اشاره دارد. در بیت گزینۀ «4» هم عبارت رزق موران شدن هم اشاره به مفهوم مردن دارد.

به بالای صفحه بردن