کدام بیت با بیت زیر، مفهوم یکسانی دارد؟ «یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند این بار می‌برند که زندانی‌ات کنند»

گزینه یک

در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ
آه کز چاه برون آمد و در دام افتاد

گزینه دو

عزیزان نیستند از پردۀ اسباب مستغنی
ز بوی پیرهن یعقوب پیغمبر شود بینا

گزینه سه

گر آمد برون ماه یوسف ز چاه
شد آن چشمه از چاه بر اوج ماه

گزینه چهار

از راه نظر مرغ دلم گشت هواگیر ای دیده نگه کن که به دام که درافتاد

گزینه 1

مفهوم بیت صورت سؤال و گزینۀ «1» این است که گاهی فکر می‌کنیم اتفاق پیش‌آمده برای ما بهترین است اما غافل از این هستیم که سختی دیگری بعد از آن در انتظار ماست.

به بالای صفحه بردن