کدام بیت با بیت زیر مفهوم یکسانی دارد؟ «تابوت مرا جای بلندی بگذارید تا باد بَرَد سوی وطن بوی تنم را»

گزینه یک

تو رفته‌ای به غریبی و از پریشانی شده است شام غریبان مرا وطن بی‌تو

گزینه دو

ز حسرت لب شیرین هنوز می‌بینم که لاله می‌دمد از خاک تربت فرهاد

گزینه سه

سفر دراز نباشد به پای طالب دوست
که زندۀ ابد است آدمی که کشتۀ اوست

گزینه چهار

فراغ خاطر از سیر و سفر جُستم نشد حاصل غم غربت فراهم کردم و سوی وطن بردم

گزینه 4

مفهوم محوری تست «غربت» است که در گزینۀ «4» هم مشهود است. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «1»: در نبود معشوق وطن عین غربت است گزینۀ «2»: عاشقان از کشته شدن به دست یار (معشوق) شادمان می‌گردند. گزینۀ «3»: کشته راه عشق زندۀ جاوید است.

به بالای صفحه بردن