کدام بیت با بیت «چون بدوم سبزه در آغوش من / بوسه زند بر سر و بر دوش من» تناسب معنایی دارد؟

گزینه یک

هر صبح نسیم آید بر قصد طواف من آهو برگان را چشم از دیدن من روشن

گزینه دو

من لالۀ آزادم خود رویم و خود بویم تنگ است محیط آن‌جا در باغ نمی‌رویم

گزینه سه

در بهاران کی شود سر سبز سنگ خاک شو تا گل بروید رنگ رنگ

گزینه چهار

مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم

گزینه 1

در این گزینه نیز مانند گزینۀ مورد سؤال به مفهوم «غرور» پرداخته شده است.

به بالای صفحه بردن