کدام بیت با بیت «گل به همه رنگ و برازندگی / می‌کند از پرتو من زندگی» تقابل معنایی دارد؟

گزینه یک

چون بگشایم ز سر مو شکن ماه ببیند رخ خود را به من

گزینه دو

در بن این پردۀ نیلوفری کیست کند با چو منی همسری

گزینه سه

چون بدوم سبزه در آغوش من بوسه زند بر سر و بر دوش من

گزینه چهار

لیک چنان خیره و خاموش ماند کز همه شیرین سخنی گوش ماند

گزینه 4

در سایر گزینه‌ها مفهوم «غرور» مطرح شده اما در این گزینه مفهومی متضاد آمده است.

به بالای صفحه بردن