کدام بیت با دیگر ابیات تناسب معنایی ندارد؟

گزینه یک

چو عشق آمد از عقل دیگر مگوی
که در دست چوگان اسیر است گوی

گزینه دو

شب فراق که داند که تا سحر چند است
مگر کسی که به زندان عشق در بند است

گزینه سه

عاقلان نقطۀ پرگار وجودند ولی
عشق داند که در این دایره سرگردانند

گزینه چهار

یک بار هم ای عشق من از عقل میندیش بگذار که دل حل بکند مسئله‌ها را

گزینه 2

در همۀ گزینه‌ها مفهوم مشترک تقابل عقل و عشق وجود دارد، مگر در گزینۀ «2» که مفهوم: همرازی و همدردی‌ای را که لازمۀ درک عشق است در بردارد.

به بالای صفحه بردن