کدام بیت با سایر ابیات، قرابت مفهومی ندارد؟

گزینه یک

خوش است با غم هجران دوست سعدي را
که گرچه رنج به جان مي‌رسد اميد دواست

گزینه دو

مگر در اين شب ديرانتظار عاشق‌کش به وعده‌هاي وصال تو زنده دارندم

گزینه سه

مده به دست فراقم پس از وصال چو چنگ
که مطربش بزند بعد از آن که بنوازد

گزینه چهار

همه عمر در فراقت بگذشت و سهل باشد اگر احتمال دارد به قيامت اتصالي

گزینه 3

گزينه‌هاي «1»، «2» و «4» به اميد وصال در عشق اشاره مي‌کنند.

به بالای صفحه بردن