کدام بیت با «صدهزاران این چنین اشباه بین/ فرقشان هفتاد ساله راه بین» ارتباط معنایی ندارد؟

گزینه یک

در کار گلاب و گل حکم ازلی این شد
کاین شاهد بازاری وان پرده‌نشین باشد

گزینه دو

یک به یک درآب افکن جمله تر و خشک را
اندر آتش امتحان کن چوب را و عود را

گزینه سه

چون بسی ابلیس آدم‌روی هست
پس به هر دستی نشاید داد دست

گزینه چهار

هر دو گون زنبور خوردند از محل لیک شد زان نیش و زان دیگر عسل

گزینه 2

مفهوم بیت صورت سؤال: چیزهای زیادی در عالم وجود دارد که ظاهراً یکسان و شبیه به‌هم هستند، ولی در باطن تفاوت‌های فراوانی دارند. این مفهوم در گزینه‌های «1» و «3» و «4» نیز دیده می‌شود. مفهوم بیت «2» : اگر می‌خواهی تفاوت خوب یا بد را متوجه بشوی باید آن‌ها را بدون ترس و واهمه امتحان کنی.

به بالای صفحه بردن