کدام بیت با عباراتِ زیر قرابت مفهومی دارد؟ «اندر همه کاری داد از خویشتن بده که هر که داد از خویشتن بدهد از داور مستغنی باشد.»

گزینه یک

دلیر در سر بازار حشر خرج کند گرفت هر که زر خویش را عیار امروز

گزینه دو

شور سحر حشر اگر باورتان نیست
گل مصحف صدبرگ به سوگند گشوده است

گزینه سه

زود باشد حشرشان در خاک با قارون شود
این گران‌جانان که سیم و زر به روی هم نهند

گزینه چهار

حلال و خوش خور و طاعت کن و دروغ مگوی بر این سه کار بری روز حشر گوی عمل

گزینه 1

مفهوم مشترک عبارت صورت سؤال و بیت گزینۀ «1» «حاسبوا قبل ان تحاسبوا» است. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «2»: نشانه‌های قیامت در پدیده‌های طبیعی گزینۀ «3»: ناپایداری ثروت ثروتمندان گزینۀ «4»: توصیه به حلال‌خوری و اطاعت و دروغ نگفتن

به بالای صفحه بردن