کدام بیت با عبارت زیر قرابت مفهومی دارد؟ «نمی‌دانم خودش می‌دانست یا نه که اگر به شهر نیامده بود، نیما نشده بود»

گزینه یک

تا برآمد از وطن، یوسف، عزیز مصر شد
دانه، گوهر در زمین پاک غربت می‌شود

گزینه دو

زندگی از قدر من کاهید قدرم کس نداند
دانی آن وقتی که در عالم نبیند کس نظیرم

گزینه سه

فتادگی است که معراج سربلندی‌هاست
بزرگ نیست که از افتادگی هراسان است

گزینه چهار

صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را که سر به کوه و بیابان تو داده‌ای ما را

گزینه 1

مفهوم مشترکِ گزینۀ یک و عبارت سؤال: دوری از وطن باعث خودساختگی و بزرگی می‌شود. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «2»: دانستن قدر انسان‌ها پس از مرگ گزینۀ «3»: تواضع باعث سربلندی است. گزینۀ «4»: عشق معشوق انسان را به جنون می‌کشاند و دیوانه می‌کند.

به بالای صفحه بردن