کدام بیت با عبارت «مردم بدانند به شدتی که از روزگار پیش آید نباید نالید و از فضل و رحمت کردگار ناامید نباید بود.» قرابت معنایی دارد؟

گزینه یک

هین مشو نومید نور از آسمان
حق چو خواهد می‌رسد در یک زمان

گزینه دو

ناامیدم مکن از سابقۀ لطف ازل
تو پس پرده چه دانی که که خوب است و که زشت

گزینه سه

مشو ناامید ار شود کار سخت
دل خود قوی کن به نیروی بخت

گزینه چهار

ناامید از در لطف تو کجا شاید رفت؟ تو ببخشای که درگاه تو را ثانی نیست

گزینه 1

در این بیت شاعر می‌گوید ناامید نباش چون به فضل خدا نور (گشایش) از آسمان خواهد رسید. عبارت موجود هم می‌گوید از ناامیدی نباید نالید. بررسی سایر گزینه‌ها: در گزینۀ «2» می‌گوید از لطف خدا ناامید نباش چون تو از رازهای پنهانی خبر نداری و خوب و بد را نمی‌توانی تمییز بدهی. در گزینۀ «3» شاعر دلش را به بخت خود قوی کرده است که در عبارت سؤال این‌ طور نیست. گزینۀ «4»: به لطف و بخشش خداوندی اشاره دارد واینکه ناامیدی در آنجا جایی ندارد.

به بالای صفحه بردن