کدام بیت با عبارت «کل نفس ذائقة الموت» قرابت معنایی ندارد؟

گزینه یک

این سبزه که امروز تماشاگه ماست
تا سبزۀ خاک ما تماشاگه کیست

گزینه دو

یاران موافق همه از دست شدند
در پای اجل یکان‌یکان پست شدند

گزینه سه

بادی که در زمانه بسی شمع‌ها بکشت هم بر چراغدان شما نیز بگذرد

گزینه چهار

جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی که سلطانی عالم را طفیل عشق می‌بینم

گزینه 4

گزینه‌های «1، 2 و 3» مانند عبارت صورت سؤال به مرگ اشاره دارند، اما در بیت گزینۀ «4» علاوه بر اشاره به فانی و گذرا بودن، تکیۀ اصلی بیت به مفهوم عشق است.

به بالای صفحه بردن