کدام بیت با متن زیر قرابت مفهومی دارد؟ «پادشاهی را گفت: شنیده‌ام فلان عامل را که فرستاده‌ای به فلان ولایت، بر رعیت درازدستی می‌کند و ظلم روا می‌دارد. گفت: روزی سزای او بدهم. گفت: بلی، روزی سزای او بدهی، که مال رعیت تمام ستده باشد.»

گزینه یک

عدل را در وقت ظلم ای محتسب منظور دار
حد ما گر می‌زنی باری به چوب تاک زن

گزینه دو

با رعیت صلح کن وز جنگ خصم ایمن نشین
زان که شاهنشاه عادل را رعیت لشکر است

گزینه سه

پادشاهی کاو روا دارد ستم بر زیر دست
دوستدارش روز سختی دشمن زورآور است

گزینه چهار

پادشاهی نیست آن کز روی غفلت چندگاه بر سر از دود دل درویش افسر داشتن

گزینه 1

عدالت در هنگام مناسبش نتیجه می‌دهد و این مفهوم هم در صورت سوال و هم در گزینۀ 1 آمده است.

به بالای صفحه بردن