کدام بیت با مفهوم عبارت «الدهر یومان یوم لک و یوم علیک» قرابت معنایی دارد؟

گزینه یک

چنین است رسم سرای فریب
گهی بر فراز و گهی بر نشیب

گزینه دو

حدیث هوای قیامت که گفت واعظ شهر
کنایتی‌ست که از روزگار هجران گفت

گزینه سه

می ‌خور که زمانه دشمنی غدار است دریافتن روز چنین دشوار است

گزینه چهار

امروز روز شادی و امسال سال گل نیکوست حال ما که نکو باد حال گل

گزینه 1

عبارت عربی صورت سؤال می‌گوید روزگار دو روز است، روزی با تو است و روزی علیه تو است یعنی به گذرا بودن جمیع احوال آدمی و دنیا اشاره دارد، همین مضمون در بیت گزینۀ «1» هم دیده می‌شود.

به بالای صفحه بردن