کدام بیت به شیوۀ بلاغی بیان نشده است؟

گزینه یک

عنان را بپیچید گرد‌آفريد سمندِ سرافراز بر دژ كشید

گزینه دو

همی‌رفت و سهراب با او به هم بیامد به درگاهِ دژ، گژدهم

گزینه سه

درِ باره بگشاد، گُرد‌آفريد تنِ خسته و بسته، بر دژ كشید

گزینه چهار

درِ دژ ببستند و غمگین شدند پر از غم دل و ديده خونین شدند

گزینه 4

بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «1»: شیوۀ بلاغی: تقدم فعل بر نهاد در مصراع اول گزینۀ «2»: شیوۀ بلاغی: تقدم فعل در هر‌دو مصراع گزینۀ «3»: شیوۀ بلاغی: تقدیم فعل بر نهاد در مصراع اول

به بالای صفحه بردن