کدام بیت به شیوۀ بلاغی سروده نشده است؟

گزینه یک

روشنی طلعت تو ماه ندارد پیش تو گل رونق گیاه ندارد

گزینه دو

زان می عشق کز او پخته شود هر خامی گر چه ماه رمضان است بیاور جامی

گزینه سه

حلقه توبه گر امروز چو زهاد زنم
خازن میکده فردا نکند در بازم

گزینه چهار

همیشه پیشۀ من عاشقی و رندی بود دگر بکوشم و مشغول کار خود باشم

گزینه 4

صورت مرتب‌شده سایر ابیات: گزینه 1: ماه (نهاد) روشنی طلعت تو را ندارد و گل (نهاد) پیش تو رونق گیاه ندارد. گزینه 2: اگرچه ماه رمضان است، از آن می عشق که هر خامی از او پخته شود، جامی بیاور. گزینه 3: اگر امروز حلقه توبه را چون زهاد بزنم، فردا خازن میکده در را به روی من باز نکند.

به بالای صفحه بردن