کدام بیت به موضوع متفاوتی اشاره دارد؟

گزینه یک

بادي كه در زمانه بسي شمع ها بكُشت
هم بر چراغدان شما نیز بگذرد

گزینه دو

گر دور روزگار نه بر وفق رای توست
انده مخور که بی‌خبر این نیز بگذرد

گزینه سه

آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام
بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد

گزینه چهار

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد هم رونق زمان شما نیز بگذرد

گزینه 2

مفهوم سایر بیت‌ها قطعی بودن مرگ است ولی گزینه‌ی‌«2» به گذرا بودن خوب و بد روزگار اشاره دارد.

به بالای صفحه بردن