کدام بیت بیان‌کنندۀ عبارت «هو الرزاق» نیست؟

گزینه یک

رزاق تو هم اگر به هر لحظه خداست
پس غصه برای حال و آینده خطاست

گزینه دو

گوشۀ چشمی چو نماید به کس
در دو سرا رزق دهندش بسی

گزینه سه

هر آنکه جانب اهل وفا نگه دارد
خداش در همه حال از بلا نگه دارد

گزینه چهار

کفایت تو دهد نظم ملک و رونق دین کفالت تو نهد رزق مور و روزی مار

گزینه 3

گزینۀ 3: «هو الرزاق» به معنای روزی‌رسانی خداست؛ اما این بیت می‌گوید: به اهل وفا رحم کن تا خدا هم به تو رحم کند و از بلا تو را نگه دارد. گزینۀ 1: اگر روزی‌دهندۀ تو خداست چرا غم می‌خوری؟(روزی‌رسانی خداوند) گزینۀ 2: خداوند اگر به کسی گوشۀ چشمی نشان دهد، در دو دنیا روزی فراوان یابد. گزینۀ 4: خداوند از مور تا مار روزی همۀ موجودات را می‌دهد.

به بالای صفحه بردن