کدام بیت دارای غلط املایی است؟

گزینه یک

تا چین سرِ زلف بتان شد وطن دل
عزم سفرش از گذر حب وطن خواست

گزینه دو

چون نیست ز هر چه هست جز باد به دست
چون هست بهر چه هست نقصان و شکست

گزینه سه

آنجا که کار صومعه را جلوه می‌دهند ناقوس دیر راهب و نام صلیب هست

گزینه چهار

اشکم احرام طواف حرمت می‌بندد گر چه از خون دل ریش دمی طاهر نیست

گزینه 1

خاست در بیت اول با این املا صحیح است.

به بالای صفحه بردن