کدام بیت دارای نادرستی املایی است؟

گزینه یک

خواری سزای خار و خوشی در خور گل است
از تاب خویش و خیرگی من عجب مدار

گزینه دو

مطلوب را طالب کند مغلوب را غالب کند
ای بس دعاگو را که حق کرد از کرم قبله‌نما

گزینه سه

سحل باشد همه بگذاشتن و بگذشتن
کاین بود عاقبت کار جهان گذران

گزینه چهار

ای هدهد صبا به سبا می‌فرستمت بنگر که از کجا به کجا می‌فرستمت

گزینه 3

هیچ کلمه‌ای در هیچ بیتی نادرست نوشته نشده است به جز «سهل» در ابتدای بیت «»«3» که با این املا صحیح است و نادرستی دارد.

به بالای صفحه بردن