کدام بیت دارای ویژگی‌های ادبیات غنایی نیست؟

گزینه یک

نرگس مستت ربوده عقل من برده خوابم نرگس جادوی تو

گزینه دو

دیدم و آن چشم دل سیه که تو داری جانب هیچ آشنا نگاه ندارد

گزینه سه

آمده‌ام که سر نهم عشق تو را به سر برم ور تو بگوییم که نی، نی شکنم شکر برم

گزینه چهار

ای پسر از دل برون کن مهر خلقان فنا چون که خاص شاه گشتی رو رها کن عام را

گزینه 4

گزینه های 1 و 2 و 3 دربارۀ بیان احساسات و عواطف و زیبایی معشوق و فداکاری در راه عشق هستند که همگی مربوط به ادبیات غنایی است در حالی که گزینه 4 به ادبیات تعلیمی بازمی‌گردد.

به بالای صفحه بردن