کدام بیت در حوزۀ ادبیات غنایی نمی‌گنجد؟

گزینه یک

به بوی او دل بیمار عاشقان چو صبا
فدای عارض نسرین و چشم نرگس شد

گزینه دو

به کوی عشق منه بی‌دلیل راه قدم
که من به خویش نمودم صد اهتمام و نشد

گزینه سه

گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد
بسوختیم در این آرزوی خام و نشد

گزینه چهار

بشکفت لاله چون رخ معشوقان نرگس به‌سان دیدۀ شیدا شد

گزینه 4

ابیات گزینه‌های «،2،1 و 3» در حوزۀ ادبیات غنایی و درون‌مایۀ اصلی آنها، عشق و بیان احساس است، اما بیت گزینۀ «4» دربارۀ توصیف طبیعت است و از شکفتن گل‌ها در فصل بهار صحبت می‌کند.

به بالای صفحه بردن