کدام بیت علاوه بر نقش دستوری منادا، جهش ضمیر هم دیده می‌شود؟

گزینه یک

جامه‌ای در عشق و رندی نیز می‌باید درید در لباس زهد تا کی روزگارم بگذرد؟

گزینه دو

نیست کارم غیر مستی کار این کار است و بس می بده ساقی مهل تا روزگارم بگذرد

گزینه سه

تا به سحر بپایمش همچو شکر بخایمش بند قبا گشایمش بند کمر بگیرمش

گزینه چهار

در غم بیهودۀ سال دگر ای فیض چند سربه‌سر امسال روز و شب چو پارم بگذرد؟

گزینه 4

در بیت پاسخ و در جملۀ «امسال روز و شبم مثل پار بگذرد» جهش ضمیر داریم. «ای فیض» شبه‌جمله و «فیض» مناداست.

به بالای صفحه بردن