کدام بیت غلط املایی دارد؟

گزینه یک

چگونه میر و سرهنگی که ننگ صخره و سنگی
چگونه شیر حق باشد اسیر نفس سگساری

گزینه دو

بس تازه و بس سبزی، بس شاهد و بس نقضی
چون عقل در این مغزی چون حلقه در این گوشی

گزینه سه

یکی نغزبازی برون آورد
به دلت اندرون درد و خون آورد

گزینه چهار

همی‌گوید مکن ما را در این دلق کهن دلق کهن باشد سخن کو سخرۀ افواه شد

گزینه 2

کلمۀ «نغز» در بیت نادرست نوشته شده است و با توجه به رابطۀ معنایی آن با دیگر کلمات آمده در بیت می‌توانید به آن پی‌ببرید. شاعر می‌گوید که تو تازه و سبز و شاهد و نغز هستی. «نقض» به معنای شکستن قول و قرار در این بیت بی‌معناست. سایر ابیات نادرستی املایی ندارند.

به بالای صفحه بردن