کدام بیت فاقد آرایۀ «تلمیح» و دارای دو «استعاره» است؟

گزینه یک

عشق کو تا گرم سازد این دل رنجور را؟ در حریم سینه افروزد چراغ طور را؟

گزینه دو

فریب خال گندمگون او خوردم ندانستم که خواهد ساختن این نقطه بی‌پرگار عاشق را

گزینه سه

نیست ممکن، نکند صحبت نیکان تأثیر گل به خورشید رسانید سر شبنم را

گزینه چهار

پا منه بیرون ز حدّ خویش تا بینا شوی نیست حاجت با عصا در خانه خود کور را

گزینه 3

در این بیت شاعر به «گل» و «شبنم» شخصیت انسانی بخشیده است. یعنی دو مورد تشخیص در این بیت دیده می‌شود و می‌دانیم که هر تشخیصی استعاره (از نوع مکنیه) است و در این بیت تلمیحی وجود ندارد. بررسی موارد در سایر گزینه‌ها: گزینۀ 1: واژه «طور»: تلمیح (محل تجلی خداوند به حضرت موسی کوه طور بوده است.) گزینۀ 2: «فریب خال کندمگون»: تلمیح به خوردن حضرت آدم از گندم گزینۀ 4: در این گزینه علاوه بر تلمیح، استعاره نیز وجود ندارد.

به بالای صفحه بردن