کدام بیت فاقد تشبیه است؟

گزینه یک

عاشق مهجور نگر عالم پرشور نگر
تشنۀ مخمور نگر ای شه خمّار بیا

گزینه دو

ای نام تو روییده به گلدان لبم
در مرحمت تو غوطه‌ور روز و شبم

گزینه سه

دانست که خواهد شدنم مرغ دل از دست وز آن خط چون سلسله دامی نفرستاد

گزینه چهار

تو آفتاب منیری که می‌روی ز سرم فتاده بر سر ره من به سایه می‌مانم

گزینه 1

این گزینه تشبیه ندارد. بررسی سایر گزینه‌ها: 2) یک تشبیه: گلدان لب (اضافۀ تشبیهی) 3) دو تشبیه: مرغ دل - تشبیه خط به سلسله 4) دو تشبیه: تو به آفتاب منیر - من به سایه

به بالای صفحه بردن