کدام بیت «فاقد» مفهومِ بیتِ زیر است؟ «هر دو گون زنبور خوردند از محل لیک شد زان نیش و زین دیگر عسل»

گزینه یک

نه میر و شه بود هر کاو کمر بندد کله دارد
که میر و شه کسی باشد که عالم را نگه دارد

گزینه دو

نه هرکه دارد شمشیر حرب باید ساخت
نه هر که دارد پازهر زهر باید خورد

گزینه سه

نه چون موسی بود هرکس که عمرانش پدر باشد
نه چون عیسی بود هرکس که باشد مادرش مریم

گزینه چهار

به جزِ شکردهنی نکته‌هاست خوبی را به خاتمی نتوان دم زد از سلیمانی

گزینه 2

بیت صورت سؤال و ابیات مشترک دارای مفهوم ظرفیت‌های مختلف آدمی و پدیده‌ها هستند. بیت صورت سؤال می‌گوید دو زنبور از یک جا شهد‌ خوردند اما یکی عسل می‌دهد، دیگری نیش می‌زند. اما بیت گزینه 2 می‌گوید: آدمی باید کمی خویشتن‌دار باشد، حتی اگر شمشیر دارد، نباید جنگ کند.

به بالای صفحه بردن