کدام بیت «فاقد» مفهوم عبارت زیر است؟ «تا با خاک انس نگیری، راهی به مراتب قرب نداری.»

گزینه یک

غبار دامن صحرای خاکساری شو
که تاج رفعت از این رهگذر توانی یافت

گزینه دو

به خاکساری ما صرفه نیست خندیدن
مکن به جام سفالین شراب بی‌غش را

گزینه سه

قطرۀ آبی که دارد در نظر گوهر شدن
از کنار ابر تا دریا تنزّل بایدش

گزینه چهار

شده است گرد ز افتادگی سوار بر باد نشسته است ز گردن‌کشی نشان در خاک

گزینه 2

این‌که برای رسیدن به مراتب بالا باید فروتن بود و انس با خاک گرفت، هم در عبارت سؤال آمده و هم در ابیات مشترک. اما بیت گزینۀ «2» مفهومی کاملاً متفاوت دارد و خاکساری را نفی می‌کند.

به بالای صفحه بردن