کدام بیت متفاوت است؟

گزینه یک

پادشاهی که طرح ظلم افکند
پای دیوار ملک خویش بکند

گزینه دو

عدل وَرز و به گِرد ظلم مگرد
ظلم از این مملکت برآرد گرد

گزینه سه

گو: سپه را زظلم دار نگاه
زآن که ظلم شه است، ظلم سپاه

گزینه چهار

ظلم بگذار ازآن که برباید تاج از فرق تاجداران ظلم

گزینه 3

مفهوم بیت گزینه‌ی «3»، «ظالم شدن سپاه بر اثرظالم بودن پادشاه» است ولی مفهوم بیت‌های دیگر «نابودی حکومت بر اثر ظلم» است.

به بالای صفحه بردن