کدام بیت مفهوم متفاوتی دارد؟

گزینه یک

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر
آری شود ولیک به خون جگر شود

گزینه دو

دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم
و اندر این کار دل خویش به دریا فکنم

گزینه سه

صبر کن حافظ به سختی روز و شب
عاقبت روزی بیابی کام را

گزینه چهار

ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت با درد صبر کن که دوا می‌فرستمت

گزینه 2

شاعر در بیت گزینۀ «»«2» از صبر کردن خسته شده است و می‌خواهد صبر را کنار بگذارد، اما در گزینه‌های دیگر شاعر معتقد است که صبر کردن خیلی سخت است، اما نتیجه خواهد داد.

به بالای صفحه بردن