کدام بیت مفهوم مغایری با عبارت زیر دارد؟ «معلم دور نبود، صورتک به رو نداشت»

گزینه یک

می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب
چون نیک بنگری همه تزویر می‌کنند

گزینه دو

دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگوی
من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم

گزینه سه

ما نه رندان ریاییم و حریفان نفاق
آن‌که او عالِم سرّ است بدین حال گواست

گزینه چهار

باده‌نوشی که در او روی و ریایی نبود بهتر از زهد‌فروشی که در او روی و ریاست

گزینه 1

«دور نبودن» به معنای صمیمیت و «صورتک به رو نداشتن» به معنای دورو نبودن است. ریا در این عبارت از معلم سلب شده است. در ابیات مشترک هم مفهوم همین است. در بیت «»«2» می‌‌گوید من به تزویر گوش نمی‌دهم. بیت گزینۀ «»«3» خداوند را گواه نداشتن ریا و نفاق خود می‌داند و در گزینۀ «»«4» باده‌نوشی بدون دورویی را از زهد همراه با نیرنگ برتر می‌شمارد. اما در بیت گزینۀ «»«1» می‌گوید همۀ اقشار جامعه در حال دورویی هستند و ظاهر و باطن متفاوتی دارند.

به بالای صفحه بردن