کدام بیت مفهوم مقابل ابیات گزینه‌های دیگر است؟

گزینه یک

عشق سعدی نه حدیثی است که پنهان ماند داستانی است که بر هر سر بازاری هست

گزینه دو

افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع شکر خدا که سرّ دلش در زبان گرفت

گزینه سه

فاش می‌گویم و از گفتۀ خود دلشادم بنده‌ی عشقم و از هر‌دو جهان آزادم

گزینه چهار

گويند مگو سعدی چندين سخن از عشقش می‌گويم و بعد از من گويند به دوران‌ها

گزینه 2

مفهوم متضاد (مقابل) پنهان داشتن راز عشق است ولی مفهوم ابیات دیگر افشای راز عشق است.

به بالای صفحه بردن