کدام بیت منادا دارد؟

گزینه یک

‌بگو القاب شمس‌الدین تبریز/ مدار از گوش مشتاقان نهانش

گزینه دو

به‌جز از علی که گوید به پسر که قاتل من/ چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا

گزینه سه

دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین/ به علی شناختم من به خدا قسم خدا را

گزینه چهار

ز چنگ زهره شنیدم که صبحدم می‌گفت/‌غلام حافظ خوش لهجۀ خوش آوازم

گزینه 3

«دل» مناداست ← ای دل

به بالای صفحه بردن