کدام بیت «منادا» ندارد؟

گزینه یک

حافظ آراسته کن بزم و بگو واعظ را
که ببین مجلسم و ترک سر منبر گیر

گزینه دو

مگو ناصح که «فخری» دل به گشت بوستان بگشا که بی او صد بهار این غنچه در گلزار نگشاید

گزینه سه

نه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر نزاع بر سر دنیای دون مکن درویش

گزینه چهار

در بیابان طلب گرچه ز هر سو خطری است می‌رود حافظ بیدل به تولای تو خوش

گزینه 4

بررسی همۀ گزینه‌‌ها: گزینۀ «1» : «حافظ» منادا است. گزینۀ «2» : «ناصح» و «فخری» منادا است. گزینۀ «3» : «درویش» منادا است. گزینۀ «4» : منادا ندارد و حافظ در این‌جا «نهاد» است: «حافظ می‌رود.»

به بالای صفحه بردن