کدام بیت نادرستی املایی دارد؟

گزینه یک

برشو ای رایت روز از در شرق بشکف ای غنچۀ صبح از بر کوه

گزینه دو

گفتم به عروس دهر کابین تو چیست گفتا دل خرم تو کابین من است

گزینه سه

ای شب موهش انده گستر
اندک احسان و فراوان ستمی

گزینه چهار

ای روز چون حشری مگر وی شب، شب قدری مگر یا چون درخت موسیی کو مظهر الله شد

گزینه 3

موهش ← موحش

به بالای صفحه بردن