کدام بیت نادرستی املایی دارد؟

گزینه یک

ما به بغداد جهان لاف اناالحق می‌زدیم
پیش از آن کین‌دار و گیر و نکتۀ منصور بود

گزینه دو

در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت
این عو عو سگان شما نیز بگذرد

گزینه سه

جهان چو برف و یخی آمد و تو فصل طموز
اثر نماند از او چون تو شاه بر اثری

گزینه چهار

طوق جنون سلسله شد باز مکن سلسله را لابه گری میکنمت راه مزن قافله را

گزینه 3

فصل تموز درست است نه طموز.

به بالای صفحه بردن