کدام بیت نادرستی املایی ندارد؟

گزینه یک

مطلب تاعت و پیمان و صلاح از من مست
که به پیمانه‌کشی شهره شدم روز اَلست

گزینه دو

محتسب گر فاسقان را نهی منکر می‌کند گو بیا کز روی مستوری نقاب افکنده‌ایم

گزینه سه

ارکان به خانه خانه بگشته چو بیدقی
از بهر عشق شاه نه از لحو چون شما

گزینه چهار

رستمی باید که پیشانی کند با دیو نفس گر بر او قالب شویم افراسیاب افکنده‌ایم

گزینه 2

بررسی سایر گزینه‌ها: این بیت فاقد نادرستی املایی است. ‌ گزینۀ «1»: تاعت نادرست و شکل درست آن «طاعت» است. گزینۀ «3»: لحو نادرست است و باید به شکل «لهو» نوشته شود. گزینۀ «4»: ‌«غالب» به معنای «چیره» با این املا درست است.

به بالای صفحه بردن