کدام تساوی نادرست است؟

گزینه یک

تلطَف: مهرباني

گزینه دو

سفاهت : بي رحمي

گزینه سه

تحسين : آفرين گفتن

گزینه چهار

قهر: دشمني

گزینه 2

سفاهت : ناداني – شقاوت : بي رحمي وبدبختي

به بالای صفحه بردن