کدام توضیح درست است؟

گزینه یک

ز قلبِ سپاه اندر آشفت طوس / بزد اسپ، كايد بر اشكبوس (حرکت پهلوان ایرانی برای مبارزه با دشمن)

گزینه دو

چو رُهّام گشت از كُشاني ستوه / بپیچید زو روي و شد سوي كوه (سرپیچی رهام از کشانی)

گزینه سه

برآهیخت رُهّام، گُرزِ گران / غمي شد ز پیكار، دست سران (غمگین شدن دو پهلوان)

گزینه چهار

به گرز گران، دست برد اشكبوس / زمین آهنین شد، سپهر آبنوس (محکمی زمین، روشنی آسمان)

گزینه 1

سایر گزینه ها: «2»: شکست و فرار رهام / «3»: خسته شدن دو پهلوان / «4»: سخت شدن زمین و غبارآلود شدن آسمان

به بالای صفحه بردن