کدام دو بیت اصلاً با هم قرابت معنایی ندارند؟

گزینه یک

هم امروز از پشت بارت بیفکن
میفکن به فردا مر این داوری را
پیش از آن کن حساب خود که تو را
دیگری در حساب گیرد سخت

گزینه دو

کم گوی و گزیده گوی چون دُر
تا زاندک تو جهان شود پُر
حذر کن زنادان دَه مرده گوی
چو دانا یکی گوی و پرورده گوی

گزینه سه

خداوند بخشندۀ دستگیر
کریم خطابخش پوزش‌پذیر
این قدر ارشاد تو بخشیده‌ای
تا بدین بس عیب ما پوشیده‌ای

گزینه چهار

نیست پروا تلخ‌کامان را ز تلخی‌های عشق آب دریا در مذاق ماهی دریا خوش است دوای جان مجوی و تن فرو ده که درد عشق را هرگز دوا نیست

گزینه 4

شرح همۀ گزینه‌ها: گزینۀ «1»: سفارش به حسابرسی پیش از مرگ گزینۀ «2»: هر دو بیت سفارش به سنجیده گویی می‌کند. گزینۀ «3»: عیب‌پوشی خداوند گزینۀ «4»: بیت اول دشواری راه عشق و بلاکش بودن عاشق، بیت دوم: درمان‌ناپذیری درد عشق

به بالای صفحه بردن